User Tools

Site Tools


publications

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
publications [2020/11/25 09:29]
pezik
publications [2020/11/25 09:30] (current)
pezik
Line 2: Line 2:
 If you need a bibtex record of one of my publications, visit my  [[https://www.zotero.org/groups/institute_of_english_studies_university_of_lodz/items/collectionKey/7T95FM9W|Zotero]] and [[http://scholar.google.pl/citations?user=PA4u2rcAAAAJ&hl=en|Google Scholar]] profiles and use the export options provided by those services. If you need a bibtex record of one of my publications, visit my  [[https://www.zotero.org/groups/institute_of_english_studies_university_of_lodz/items/collectionKey/7T95FM9W|Zotero]] and [[http://scholar.google.pl/citations?user=PA4u2rcAAAAJ&hl=en|Google Scholar]] profiles and use the export options provided by those services.
  
-  - Piotr Pęzik. 'Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL'. Forum Lingwistyczne (7). 2020. Pp. 133-150. doi: 10.31261/fl.2020.07.11 [[https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/10330/7973|Download]].+  - Piotr Pęzik. 'Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL'. Forum Lingwistyczne (7). 2020. Pp. 133-150. doi: 10.31261/fl.2020.07.11 [[https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/10335/7978|Download]].
   - Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska, Piotr Pęzik. 'Polszczyzna mówiona miast – kontynuacja badań z lat 80. XX wieku z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej'. Forum Lingwistyczne (7). Pp. 71-81. 2020. doi: 10.31261/FL.2020.07.06. [[https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/10330/7973|Download]].   - Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska, Piotr Pęzik. 'Polszczyzna mówiona miast – kontynuacja badań z lat 80. XX wieku z wykorzystaniem narzędzi lingwistyki cyfrowej'. Forum Lingwistyczne (7). Pp. 71-81. 2020. doi: 10.31261/FL.2020.07.06. [[https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/10330/7973|Download]].
   - Pęzik, Piotr. ‘Korpusowe Narzędzia Weryfikacji Frazeostylistycznej Tłumaczeń’. Konińskie Studia Językowe, 2019. https://doi.org/10.30438/ksj.2019.7.3.4.   - Pęzik, Piotr. ‘Korpusowe Narzędzia Weryfikacji Frazeostylistycznej Tłumaczeń’. Konińskie Studia Językowe, 2019. https://doi.org/10.30438/ksj.2019.7.3.4.
publications.txt · Last modified: 2020/11/25 09:30 by pezik